måndag 4 januari 2021

Ådals-Lidens nya kyrka, del 3

Protokollet från nästa sockenstämma den 18 januari 1818 berättar att byggmästaren Erik Ersson vid senaste besöket i Lidens socken förklarat att den tomt där gamla kyrkan står på var för begränsad för att bygga en ny kyrka på. Grunden var även mycket "vattenfull" och för osäker för en ny kyrka. Komministern Olof Sundvall hade därför, på anmodan av prosten Berlin, undersökt med församlingen om att bygga kyrkan ute på mon. Kyrkan skulle då ligga på säker grund och ha tillräckligt med utrymme. Den skulle då ligga strax intill vägen till Forsås. Församlingen gillade förslaget utan en enda invändning.

Den 21 juni samma år var byggmästaren åter närvarande vid sockenstämman. Erik hade då fått en ny ritning på kyrkan där man kompletterat med torn. Han sa att han inte kunde åtaga sig och ansvara för kyrkobyggnaden om han inte försäkrades ett arvode som byggmästare på 200 riksdaler banco. Erik önskade också kost och boende under arbetet. Efter lite jämkning minskades arvodet till 200 riksdaler riksgäld, vilket motsvarade drygt 133 riksdaler banco. För detta arvode ska kyrkan efter vederbörlig syn överlämnas fullbordad till grund, väggar, valv och tak enligt den erhållna ritningen. Enligt nådigt tillstånd kan den byggas med korsvirke. Anordning för läktaren tillhör detta kontrakt också. När det gäller övrig inredning av bänkar både ner i kyrkan och på läktaren ska församlingen och Erik längre fram överenskomma.

Församlingen beviljade också gästgivaren Markus Markusson befrielse från material och dagsverken för sitt hemman. Han erhöll befrielse eftersom han tidigare åtagit sig arbetet med anteckning av materialen och dagsverken, förande av räkningar och övrig omvårdnad av den nya byggnaden.

Man fastställde också stadgar för att åstadkomma ordning vid kyrkobyggnaden. Stadgarna bestod av sex punkter.

  1. Vite på 1 riksdaler utdelas till de som inte avlämnar material på utsatt dag och tid, med korrekt kvalitet. Materialet förväntas då levereras vid ett senare tillfället, eller att den köps in för den enskildes räkning till det pris som kan erhållas.
  2. Vite på 8 skilling per timme om någon kommer för sent till sitt dagsverke eller uteblir från det efter givet tecken.
  3. Arbetet påbörjas kl. 6 på morgonen med kort bön. Det pågår till kl. 7 eller 8 på kvällen. Klockan 10 på förmiddagen och 3 på eftermiddagen sker klämtning för matrast, och en halv timme senare när den är klar. Klämtningen sker av sockenstugumannen och av Prästbordets torpare under var sin vecka.
  4. Byggmästaren och hans ombud ska mötas av aktning och vördnad. Vite om 2 riksdaler ska erläggas vid brott mot detta.
  5. Alla förfallna böter antecknas av byggningsuppsyningsmannen Markus Markusson och betalas till församlingens sexmän till kyrkokassans fördel.
  6. Dagsverken ska göras av både bönder och torpare efter byarnas läge inom socknen (efter husförhörsboken). Varje rök genomför tre dagsverken i rad.
Dagen efter midsommardagen, den 25:e, ska levererat virke och stenar uppgivas, granskas och antecknas av de sockenbor som anmodats leverera till detta datum. De som inte flyttat över sin andel stenar från gamla kyrkan ska med det snaraste fullgöra sina skyldigheter.

Inga kommentarer: