lördag 4 mars 2017

Eldsvådor inom Ådals-Lidens församling

Satt igår och tittade i de skannade tidningar som Kungliga biblioteket lagt ut. Upptäckte då att de skannat Hernösandsposten vilket gjorde det genast lite mera intressant. Hittade några artiklar gällande eldsvådor inom Ådals-Lidens församling, vilka jag tänker återge nedan. Detta är säkert bara ett axplock, men det var dessa som jag hittade.

Nedbrunnen qvarn. Onsdagsaftonen den 12 dennes nedbrunno landstingsmannen E. V. Borins i Rå, Lidens socken, (Ångermanland), vid den s. k. Vigdån uppförda tullqvarn och stamphus. Elden upptäcktes kl. 9.15 e. m. af Erik Magnus Lidfors i Rå, hvilken var boende på 0,4 mils afstånd från Vigdån. Innan han hunnit sammankalla manskapet och anlända till brandstället var klockan 10, och hade elden då redan tagit en sådan spridning, att alla försök till räddning af de antända husen voro omöjliga. Orsaken till eldens uppkomst har icke kunnat utrönas.
De nedbrunna byggnaderna voro försäkrade i bolaget Sverige för 10,000 kr. (Hernösandsposten 1882-04-21).

Eldsvåda. Från Näsåker i Ådals-Liden meddelas till Hernösandsposten:
I fredags morse kl. 2 nedbrann en hemmansegaren E. P. Lidström i Näsåker tillhörig byggnad, hvilken var upplåten till landthandlanden Erik Jakob Nilsson. Byggnaden var oförsäkrad, men Nilsson lager var försäkradt i Sverige för 5,000 kr. (Hernösandsposten 1883-07-25).

Eldsvåda. Från Ådals-Liden skrifves till Hernösandsposten:
Natten till söndagen den 30:de sistlidne september omkring klockan 3 ödelades genom vådeld en smeden Nils Erik Mähler i Rö (sic!) tillhörig större smedja. Inrättningen lär vara oassuerad. Förlusten antages till vid pass 2,000 kronor. Elden antages hafva uppkommit derigenom, att någon gnista dolt sig från föregående afton, då egaren der varit sysselsatt med smide, och orskat elden. (Hernösandsposten 1883-10-06).

Eldsvådor. Från Ådals-Liden skrifves till Hernösandsposten: Natten mellan den 17 och 18 dennes omkring kl. 12 nedbrann medelst vådeld, hemmansegaren E. P. Lidströms i Näsåker bagarestuga jemte åtskillig deruti förvarad lösegendom. Huset var försäkradt i länets brandstodsbolag för 500 kronor. Under föregående dag hade bakugnen, som var alltför nära till väggen, användts förbakning, och det antages detför att torrhetta åstadskommits och väggen till följd deraf antändts. I drängkammaren derinvid lågo fyra af husets drängar, hvilka med knapp nöd räddades från att innebrännas. Lugnt och stilla väder rådde, hvilket man har att tacka för räddningen af den nära derintill belägna mangårdsbyggnanden jemte andra i närheten belägna hus. (Hernösandsposten 1886-04-24).