fredag 28 juli 2023

Torparförsvar del 1, Jonas Lidgren

Jonas Lidgren var född den 22 februari 1794 i Västerby i Sidensjö församling. Han var son till Zakris Persson Sparfelt (1753-1829) och hans hustru Brita Jonsdotter (1759-1818). Året efter blev Zakris torpare i Kläpp, Ådals-Lidens församling och familjen flyttade dit. Varför Jonas bytte namn till Lidgren istället för Sparfelt är oklart. Jag har inte ännu sett någonstans där Jonas skrevs med namnet Sparfelt heller, så man vet inte exakt när han bytte namn heller.

Jonas köpte 1825 rättigheten till ett torp på Jakob Jakobsson ägor i Näsåker. Året därpå gifte han sig med Sara Maria Berglund. Hon var barnhusbarn från Stockholm, född den 7 maj 1801 i Svea artilleriregementes församling som dotter till artilleristen Abraham Berglund och hans hustru Fredrik Maria Hök.

De fick åtta barn tillsammans. Barn 2-5 har Kläpp som födelseort och övriga barn Näsåker. Jonas som som torpare hela tiden. Förmodligen har de bott på samma ställe hela tiden eftersom Kläpp och Näsåker är starkt förknippat med varandra.

Jonas står antecknad som torpare fram på 1860-talet, sedan står han som inhyses. Han dog den 14 augusti 1882 i Näsåker i en ålder av nästan 88,5 år. Hustrun Sara Maria dog nästan 87 år gammal den 26 april 1888.

Tyvärr finns ingen bouppteckning upprättad efter varken Jonas eller Sara Maria. Eftersom de skrevs som inhyses på slutet hade de säkert inte mycket att förteckna heller.

Nedan följer en avskrift av Jonas Lidgrens handlingar i Västernorrlands läns landskanslis arkiv och serien Torparförsvar (med reservation för eventuella felskrivningar). Torparförsvaret var en bekräftelse på att man hade rätt till det aktuella torpet. 

En intressant detalj i torparkontraktet är att Jonas hade rätt till kolved för smide. Han kanske var verksam som smed också i Näsåker även om det inte finns noterat i kyrkoböckerna.


Ing. den 6 oct. 1827

Till Kongl. Majts Resptive Befallningshafvande i Wäster Norrlands Län!

S. d. Exp.

På grund af omstående Torpare Contract wågar jag allerödmjukast an hålla hos Konungens Höga Befallningshafvande om Höggunstiigt Torpare Försvar samt derjemte komma i åtnjutande utaf de förmåner som kunna mig tillärkjännas.
Liden den 24de September 1827.

Jonas Lidgren i Näsåker
Lidens Sn antagne torpare


Genom detta vårt öpna salu och kjöpe bref gjör jag Jacob Jacobsson i Näsåker vitterligt det jag uplåter och försäljer en oarbetadt skogstragt straxt nedanföre Sparfeldts torpett till Jonas Lidgrén i åfvannemnde by hvilken skogstragt som försäljes Består bredden på Norra sidan från fäbovägen till öster 80 alnar Längden på östra sidan mellan utstakade pålar 1040 alnar, Bredden på Södra sidan från fäbovägen till Öster, 140 alnar. Äfven uplåtes Tvenne små åkerstycken omkring 3 kapp lann hvartdera som Zacris Sparfeldt utom kontragt innehafver och att kjöparen får hugga 20 timmerstockar på västra sidan om fäbovägen, jemte dessa lägenhter från denna dato Nytja och begangna uti Sin och sin tillkommande hustrus lifstid. Med förbehåll att hvad vedbranden vidkommer får den icke vidare tagas elelr hämtas än hvad som som förut ned hugitt är af stubben, eller fins förut nedfeldt. Hvilka ofvannemnde Lägenheter skaf efter Jonas Lidgréns och dess tillkommande hustrus dödeliga afgång åter tillfalla samma hemman utan den ringaste lösen, och att Jonas Lidgrén skal till säljaren är lägga 100 Rd Rgs jemte 15 dagsverken om årett, ifrån den 1sta Maji till den 25te September årligen sålänge dessa lägenheter bärges och innehafves, Hvilken kjöpesumma nu genast i handpenning skal betalas 50 Rd Rgs och återstående 50 Rd till den 10de Nästkåmmande Martius 1826. Med åfvanskrefne förbehåll och gjorde förmåner förklara vi oss åömse sidor nöjde och i desto större säkerhet sätte vi våra namn och egenhändiga bomerken härunder Med erindran att föreskrefne lägenheter får ej af kjöparen försäljas eller bort skiftas utom hemmansåboens vilja och medgifvande tilstånd. I händelse på framtiden skulle någodt förbrytas antingen med löf eller vedbrand varder han torpet förlustig äfven uplåter till kjöparen en gammall svedja efter gamla vintervägen österom Näsåker under samma vilkor, kolved till smide får han hugga af stubben 15 lass om årett utom skadeliga trän äfven tillåtes honom Lidgrén att få taga 100 löfkjerfvar.

Näsåker d. 2 December 1825

Wittnar Jacob Jacobsson
Hans Näslund i Näsåker skrifvitt egenhändigt
Eric Hansson Jonas Lidgrén

Med originalett likalydande intygar
Zach. Lidblom Marcus Wästerlund Kläpp

1 kommentar:

Jan-Henrik Marinder sa...

Enligt uppgift från Arnold Lidgren, sonsons son till Jonas Zakariasson Sparfeldt Lidgren, tröttnade Jonas på att grannar och bekanta kallade honom för "Spärrfältsjonken", så han gick till prästen och bad att i fortsättningen bli tilltalad med efternamnet Lidgren.