tisdag 28 oktober 2014

Aftonbladet 1849-10-30

Följande "artiklar" är hämtade ur Aftonbladet den 30 oktober 1849.

"Hernösandsposten" berättar följande, om några vid Brådö forss af Ångermanelfven anträffade hällristningar:

"Såsom anmärkningsvärdt anföra vi nedanstående hemtadt ur protokollet vid i år hållen prostvistitation i Lidens församling af Resele pastorat.
Midt i Nämnfossen vid Brådö kronoforss, der hufvudgrenen af Ångermanelfven störtar sin väldiga vattenmassa utföre en betydlig höjd nedanföre Lidens kyrka, är vid mindre vattenhöjd synlig en berghälla, kallad Brådöhällan, i hvilken en mängd figurer finnas inhuggna, föreställande renar, elgar, samt spår efter trädskodda menniskofötter m.m. Dessa hällristningar som troligen äro bland de nordligaste inom landet, äro förtjente af en närmare undersökning, så mycket mer, som man inom Resele ej saknar lemningar och kännemärken, som vittna om skeppsfart i fordna tider inom denna högt belägna trakt."

- Uti samma blad läses följande kuriösa berättelse:

"Äfven afgafs vid nämnde visitation om ett märkvärdigt naturförhållande en berättelse, som af flere de anseddaste bland socknemännen bestyrktes och bekräftades. Sedan nemligen en gammal dräng vid namn Anders Andersson, dertill drifven af fattigdom och uselhet, vid 68 års ålder ändat sitt lif genom hängning den 8 Maj 1848, inträffade till allas förundran att en invid Moflo by stående större frisk och frodig gran, som af den olycklige för sjelfmordets föröfvande begagnats, inom den korta tiden af tvenne månader derefter befanns i grund förtorkad, så att äfven trädets bark börjat lossna och förtorka. Någon yttre åverkan å trädet fanns icke."

Inga kommentarer: